དབུས་ས་གཉིས་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས།

གཞིས་བཞུགས་མདོ་ཁམས་མི་རིགས་རྣམ་པས་བོད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དོན་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་། བཙན་བྱོལ་དུ་ཁམས་རིགས་ནང་ཁུལ་སྒེར་ནད་སྙིང་ལ་བཅངས་ཤིང་ཁ་གྱེས་ཏེ་ཅིག་སྒྲིལ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བློ་ཕམ་དང། ངོ་ཚ་དགོས་པ། དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་འདྲེན་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན། བྱུང་ན་ད་ལྟའི་དོན་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཁམས་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་དང། སྔོན་གྱི་ཆེ་མཐོང་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གཞན་ཚོགས་འདུ་དང། ལས་དོན་གང་ཞིག་བརྩམས་ནའང་ཉེ་རིང་ཆགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ལས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། མདོ་ཁམས་མི་རིགས་རྣམས་ཆིག་སྒྲིག་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ། བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཆུ་སྒང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༢པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།