ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་བཀླགས་པའི་ཚོར་སྣང་ཐན་ཐུན།

ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་ཅེས་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་རྩོམ་ཡིག་དེ་ཐེངས་གཅིག་རགས་ཙམ་ཞིག་བཀླགས་པ་ཡིན། རྩོམ་ཡིག་དེའི་མཇུག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་དགོད་སའི་ནང་དུ་བསྔགས་བརྗོད་གནང་མཁན་ཡང་རེ་གཉིས་ཡོད་འདུག །སྤྱི་བཏང་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་འཆམ་ར་དྲིན་མེད་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའི་ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་ལྟ་བུའི་སྡེབ་སྦྱོར་རྩོམ་ཡིག་དེ་འདྲ་ལ་བདག་ལྟ་བུའི་བྱིས་བློས་གཞལ་བྱ་ག་ལ་ཡིན། ཡིན་མི་སྲིད། ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐེངས་གཅིག་རགས་ཙམ་ཞིག་བཀླགས་ཟིན་པའི་ཚོར་སྣང་ཐན་ཐུན་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ན་འགལ་བ་དེ་ཙམ་མེད་སྙམས། རྣམ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་དེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གཅིག་འདུག་སྙམས། དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེང་རབས་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་རྩ་གནད་དེ་དང་འགལ་འདུག རྩ་གནད་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་ན། བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། གང་མང་བ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་གཅིག་གཏན་ལ་ཕབ་ན་འགྲིགས་པ་དང་། གང་ཉུང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ན་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཅེས་གསལ། བྱས་ཙང་རྣམ་བཤད་དེའང་ཁམས་པའི་མི་བྱེ་བྲག་གིས་བྱེད་སྟངས་ནོར་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་ཏེ་ཁམས་པ་སྤྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག །དེ་ལྟར་བྱས་འདུག་སྟེ་ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་འདུག་པའི་ཕྱིར། ཁམས་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་འགྲེལ་དགོས་བགྱི་མ་རེད། བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༡༠༽ ཁམས་པའི་རྣམ་བཤད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།