ཚོད་ལྟ

ངས་དེ་རིང་ཚོད་ལྟ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་དྲ་རྷྱ་འདི་ལ་རྒྱུས་ཆེན་པོ་མེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སིམ་ལ་ཆིངས་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།