རྒྱ་མིའི་ཁྱི་རེད།

རྒྱལ༌ཁབ༌བཙོང༌མཁན༌དགྲ༌འདུལ༌ནི༌རྒྱ༌མིའི༌ཁྱི༌རེད། ཁོ༌ཤི༌དུས༌ཁ༌ནས༌ཁྲག༌དོན༌ནས༌ཤི༌གི༌རེད། རྒྱུགས༌ཁྱི༌དགྲ༌འདུལ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།