བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

ཁོ་མོར་འདི་འདྲའི་གཟེངས་སྟེགས་ཤིག་ཕུལ་བར་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་རེད་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཚེ་རིང་འོད་ཟེར་ལགས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།