དྲི་བ་།

མེ་ཏོག་བ་སྤུའི་གསར་བརྗེའི་ལས་འགུལ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་མང་བོའི་ནང་དུ་སྤེལ་བ་བདེན་ན་ལས་འགུལ་གྱི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་དང་སྤེལ་མི་དེ་སུ་ མི་རིགས་སུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ སྔར་ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཤིག་ཡིན་ནམ་ དྲི་བ་འདི་དག་ལ་ལན་གསལ་བོ་ཞིག་གནང་རོགས་མཁྱེན།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།