བསམ་འཆར།

ཁམས་དབུས་གཉིས་ཀྱིས་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་རྒྱུན་འཆོང་བྱས་འདུག།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སྐབས་༡༥པའི་སྤྱི་འཐུས་གཏམ་གླེང་ཆེན་མོ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།