འགྲིག།

དྲ་ལམ་QQརྒྱུད་ནས་ཨེ་འཕྲད་བལྟ།། མཛའ་བརྩེ་སྐྱ་རེངས་འོག་ནས་ཨེ་གསལ་བལྟ།། མ་གོྲས་བསམ་པ་གཅིག་མཐུན་དྲ་གྲོགས་ལགས།། ཁྱོད་ཀྱི་QQཨང་གྲང་རེ་སྒུག་བྱེད།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "QQརྒྱུད་ཀྱི་གླེང་མོལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།