བཀུར་འོས་ཞི་སྐྱ་རེངས་ལགས།

ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བའི་གནད་དོན་ནི། གཅིག་བྱས་ན་ཡི་གེ་དེ་ཧིན་གཟུགས་དང་། སྨོན་ལམ་གསུམ་པ་ཡན། ཡང་ན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་ཡིག་སྒྲིག་མེད་པའི་ཡིག་གཟུགས་དཔེར་ན། སྨོན་ལམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། TCRC བཅས་གང་རུང་ཡིན་ལས་ཆེ། བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། ཏག་ཏག་ཅིག་བཤད་ཐུབ་མ་སོང་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།