དྲི་བ།

མདོ་སྟོད་ཆུ་སྒང་ཟེར་ན་ཡག་པོ་རང་མི་འདུག་་་་་་་་་་གང་ཡིན་ཟེར་ན་དབུས་ཆུ་སྒང་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཟེར་བ་ལས་མདོ་སྟོད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མེད། བྱས་ཙམ་རྗེས་ནས་ཐུགས་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།