འཇོན་ཐང་མེད་པ་མ་རེད།

ཚང་མ་བྱེད་མཁན་བོད་གཞུང་རེད། ཀརྨ་ཁོང་ག་རེད་བྱེད་ནས་ཤེས་རབ་གླིང་ལ་མ་གཞུགས་ནས་རྒྱུད་སྟོད་ལ་གཞུགས་རེད་?????? ཤེས་རབ་གླིང་ཀརྨ་བཀའ་རྒྱུད་དགོན་རེད་།.ཀརྨ་པ་ག་སྲིད་བཀའ་རྒྱུད་དགོན་ལ་གཞུག་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཡོང་དོན་མེད་ ཀརྨ་པ་བཀའ་རྒྱུད་དགོན་ལ་མ་གཞུགས་ནས་དགེ་ལུགས་དགོན་ལ་གཞུག་པ་རེད་ད་དུང་ཡོང་གི་རེད་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དྷ་ས་ནས་རྒྱུད་སྟོད་བར་ཆོས་སྐོར།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།