ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སྐྱི་གཉིས་ཀ་ཡག་པོ་བཟོ་ཚར་དུས།

བཀྲས་མཐོང་གིས་སྟབས་བདེ་བོ་འདུག་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་མེད་པ་དེ་གཟིགས་ནས་བཀའ་ཁྲིའི་གོ་ས་འདོད་རྔམ་སྐྱེས་པ་འདྲ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཀྲས་མཐོང་ཡིས་ནང་མིའི་དོན་དུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཨ་རི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་བརྗོད་བཟིན་ཡོད་པ་རེད། གཏམ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་སུ་སི་དངུལ་ཁང་ནས་བཀྲས་མཐོང་སྐུ་བཟའ་བལ་མོ་འི་མིང་དང་དཔར་གསལ་མཐོན་པ་དེ་ས་བཀྲས་མཐོང་ཧ་ཅང་གི་འབྱོར་ལྡན་ཡིན་པ་གསལ་བོ་གསལ་ཀྱང་རེད་དོ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཀྲས་མཐོང་གི་སྐོར་བསྐྱོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།