བསམ་གཏན་ལགས་དང་བདེན་པའི་ཕོ་ཉ་ལགས།

བསམ་གཏན་ལགས་དང་བདེན་པའི་ཕོ་ཉ་ལགས། གསར་འགྱུར་འདི་ནི་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་དུ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་པས་ཐད་ཀར་འདི་གར་གསར་ཁང་དུ་བཏང་བའི་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དེའི་སྐོར་ཞིབ་རྒྱས་ཤེས་འདོད་ཡོད་ན་གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་ན་འཐུས། འོན་ཀྱང་ལོག་པར་བེད་སྤྱོད་མ་གཏོང་རོགས། ཕྱིས་སུ་དོན་མེད་དང་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་མིན་ན་འདི་ག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མིན་པས་དེ་ལུགས་དགོངས་མངའ་ཡོད་པ་མཁྱེན།། Media Department Woeser Jongdong and Namgyal Nangsetsang His Holiness the Dalai Lama Toronto Visit 2010 Tel: +416 410 5606 This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it www.dalailamatoronto2010.org
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གྲ་སྒྲིག་ཆེད་དུ་ཕེབས་སོང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།