ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉས་ངེས་པར་བཤད་དགོས་པ།

གོང་གསལ་བསམ་གཏན་ལེགས་བཤད་ལགས་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་dalailamtoronto2010ཞེས་པའི་དྲ་བྱང་ཐོག་ཏུ་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཁུལ་གྱིས་རྫུན་གཏམ་མང་དག་ཅིག་བཤད་འདུག་པ་ནི་ཧ་ཅང་ནག་ཉེས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ད་དུང་ངན་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གྲ་སྒྲིག་ཆེད་དུ་ཕེབས་སོང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།