ལེགས་པོ།

གསར་འགོད་པའམ་གཙོ་་་་་་་བཟང་གི
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་གལ་ཆེའི་འབོད་སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།