རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

བོད་ཀྱི་བུ་མོ་གཅིག་བཀའ་ཁྲིས་འོས་གཞི་ཐོག་ཕེབས་པར་དགའ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་མགོ་བདེ་བ་དང་། མདོ་སྟོད་ཕྱོགས་གཉིས་བཟོས་པའི་ངན་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་མི་སེར་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད་མང་པོས་དྲ་སྟེང་ཁེངས་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་བདེན་པ་མིན་ཀྱང་མདོ་སྟོད་སྐོར་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཆེ་ཙམ་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན་ངས་རྒྱང་ནས་བལྟ་དུས་མདོ་སྟོད་མི་འཆམ་པའི་འགན་ཆེ་ཙམ་ཁྱོད་ལ་འདུག ཁྱོད་རང་རྒྱ་རྒན་ཕུག་འདུག་བྱས་པའི་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་སོང་། དེར་བརྟེན་ང་ནི་མདོ་སྟོད་ཀྱི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྤྱིར་བོད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཆོལ་ཁའི་སྐྲུག་ཤིང་བཟོ་མཁན་སུ་ཡིན་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་རི་སྒྲོམ་མ་ལ་བཏབ་པའི་མཆན་བུ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།