བདེན་དོན།

འབག་ཙོག་གི་ཁོར་ཡུག་འདིར་སྡོད་ཡུན་རིང་དྲགས་པའི་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་ཀྱང་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཨང་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།