ཅི་མི་ཤེས

ཨ་རོ། ཁྱོད་ཅི་ཟེར་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཅི་མི་ཤེས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་བསྐྱོད་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།