རྫོགས་ཆེན།

རྫོགས་ཆེན་ལ་རྩོད་པ་མ་རྒྱག་རོགས་རྫོགས་ཆེན་ནི་བལྟ་བ་ཡིན་ལ། བལྟ་བ་ལ་ནི་བོད་རང་བཙན་ཟེར་བ་མེད་ལ་རྒྱ་དགའ་ཟེར་བ་དེ་བས་མེད་ཡང་དེང་སང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་དབུ་ཀྱང་རོ་གསུམ་ཀྱི་སྐད་ཆ་སླེབ་ཡོངས་འདུག་པས། དེ་བཞིན་དུ་རྫོགས་ཆེན་ལ་ཡང་བོད་དོན་དང་རྒྱ་དགའ་སོགས་ཐ་སྙེད་གསར་པ་ཡིན་ན་ནི་མི་ཤེས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།