འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་རོགས

ས་ཡོམ་གནོན་སྐྱོན་སྐབས་བྱུང་བའི་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་པར་མང་ཙམ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ལགས། འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ QQ125866071 ཁ་པར་ཨང་ 13897562512
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ནང་ས་ཡོམ་གོད་ཆཌ་སླད་འབྲེལ་གཏུཌ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།