འཕན་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

གྲོགས་པོ་ལགས། ངའི་མིང་ལ་སྟག་ཚང་རིག་རྒོད་ཟེར། ཁྱེད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འདི་ངའི་སྐད་འཕྲིན་tibet-boy11ཐོག་ལ་སྐུར་རོགས།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།