སྒྲོལ་མ།

 

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ།

སྐྱ་རེངས་དང་པོ་དང་པོའི་དུས།།

བསིལ་རླུང་ཞིམ་པོ་ཞིམ་པོ་ལྡང་།།

དགུན་ཁ་དགུན་ཁའི་ནམ་དུས་ལ།།

དབྱར་ཁ་དབྱར་གྱི་ཆར་ཟིམ་འཇོ།།

སྣང་བ་སྣང་བའི་མེ་ལོང་ངོགས།།

སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་དཀར་མོའི་སྐུར།།

དྭངས་ལ་དྭངས་བའི་དད་པ་འཕྱོ།།

རེ་འདོད་མེད་པའི་རེ་འདོད་ནི།།

དད་པ་ནང་གི་དད་པ་ཡིན།།

དམ་ཚིག་ནང་གི་དམ་ཚིག་ཡིན།།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།