ཞི་མི་དང་ཝ་མོ། བྱིས་སྒྲུང་།

ཞི་མི་དང་ཝ་མོ།
The  Cat and  the  Fox
ལི་ཐང་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་དབྱིན་ཡིག་ལས་བསྒྱུར།
              Once  there was a fox . He thought that he was very clever . A  Cat  was his friend . sometimes they met near the Forest and talked a long time.

           སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ཝ་མོ་ཞིག་ཡོད།  ཁོའི་བསམ་པར་ཁོ་རང་ཧང་སང་ཡ་སྤྱང་པོ་ཡོད་དྲན་པ་རེད། ཞི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོའི་གྲོགས་པོ་ཡིན།  མཚམས་མཚམས་སུ་ཁོང་གཉིས་ནགས་ཚལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཡུན་རིང་པོར་བཤད་ཀྱིན་ཡོད།
           One day , the fox said to the cat , you are such a small animal . what can you do when you are in danger . The cat said . I am a  small animal. I have only one trick.
But  when I use it , it works.

           ཉིན་ཞིག   ཝ་མོས་ཞི་མི་ལ།  “ ཁྱེད་རང་དེ་འདྲའི་སེམས་ཅན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།  དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་རང་ཉེན་ཁ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ཚེ།  ཁྱེད་ཀྱི་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་’’ཞེས་དྲིས། ཞི་མིས།  “ང་སེམས་ཅན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།  ཡིན་ན་ཡང༌།  ང་ལ་ཐབས་ཇུས་ཤིག་ཡོད། དེར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ན།  དེར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད།  ’’
          Then the fox said, Look at me . I am such a clever fox I know so many trick.
           ཝ་མོས་ཞི་མི་ལ།  “ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ལྟོས་དང༌། ང་དེ་འདྲའི་སྤྱང་དྲུང་དོད་པའི་ཝ་མོ་ཞིག་ཡིན། ངས་ཐབས་ཇུས་ཧང་སང་ཡ་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་’’ལབ་པ་རེད།
           Just then they some dogs barking far away . Run away .Run away . cried the cat . But the fox said , I am not a coward like you . just wait and see. I can easily trick them.
            དེ་ག་རང་དེའི་རྗེས་སུ་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཁྱིའི་སྐད་མང་པོ་ཞིག་གོ་བ་རེད། དེར་བརྟེན།  ཞི་མིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་གིན་ཝ་མོ་ལ།  “ཕར་རྒྱུགས།  ཕར་རྒྱུགས། ’’ ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཡིན་ཡང༌།  ཝ་མོས།  “ང་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་བློ་ཁོག་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་མིན། དེ་ག་རང་སྒུག་དང་མཐོང་གི་རེད། ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐབས་ཇུས་ལས་སླ་མོའི་ངང་ནས་སྟོན་ཆོག་”ཅེས་བཤད།
           Then dogs came close . the cat climbed up a tree and jumped on a branch . this is the trick I was talking about , said the cat . Now show me your tricks.
           ཁྱི་དེ་ཚོ་ཐག་ཉེ་རུ་སླེབས་སོང༌། ཞི་མི་འཛེག་ཐེངས་ཤིག་ལ་ཤིང་སྡོང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མཆོངས་སོང༌། ཞི་མིས། “ ངས་ད་གན་བཤད་ཀྱིན་པའི་ཐབས་ཇུས་འདི་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་ང་ལ་སྟོན་དང་བཅས་བཤད། ’’
           The fox began to think . But before he could do anything , the dogs came very close . the fox jumped to  the left , but the dogs were there . then he jumped to the right . the  dogs were there too. At last . the dogs killed the proud fox . He could not use his tricks.
         སྐད་ཆ་འདི་ཝ་མོའི་གོ་རྗེས། གཞི་ནས་ཝ་མོས་དེའི་སྐོར་ནས་བསམ་བློ་གཏང་འགོ་རྩོམ།  ཡིན་ཡང་ཝ་མོས་ཐབས་ཇུས་མ་དྲན་པའི་སྔོན་ལ། ཏག་ཏག་ཁྱི་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་རུ་སླེབས་སོང༌། ཝ་མོ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་མཆོངས་སོང༌། ཡིན་ཡང་ཁྱི་དེ་ཚོ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འདུག ཁོ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཆོངས།  ཁྱི་དེ་ཚོ་ཡང་དེའི་ཕྱོགས་སུ་འདུག  ཐ་མར་ཁྱི་དེ་ཚོས་ཝ་མོ་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་དེ་བསད་སོང་ལ།   ཁོའི་ཐབས་ཇུས་དེ་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ་མ་སོང༌།

མཆན།  གོང་གི་བྱིས་སྒྲུང་ཐུང་ངུ་འདི་ནི་དབྱིན་ཡིག་གི་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ་གཅིག་ནས་དོན་བསྒྱུར་བྱས་ཤིང༌། སྒྲུང་གི་ནང་དོན་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་བསྒྱུར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོད་སྲིད་མོད།  ཡིན་ཡང༌།  རང་ཉིད་ཀྱིས་སྦྱོང་བརྡར་དང༌། བྱིེས་པ་གཞན་དག་ལ་ཅུང་ཙམ་ཕན་ཕྱིར་དུ་མནོ་བསམ་མངས་པོ་བཏང་ནས་བསྒྱུར་ཁུལ་བྱས་ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:
བསམ་ཚུལ། (2)
2 ༢༠༢༠༢༠༡༧༠༨
མཁན་ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།
༡ སྒྲུང་འདིས་ཁྱེད་ལ་ག་རེ་བསླབ་བྱ་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད།
༢ ཝ་མོས་རང་གི་སྲོག་ཀྱང་ཤོར་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསམ་བློ་མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།
༣ ཁེངས་དྲག་བྱས་ན་རང་སྲོག་ཤོར། །སེམས་ཆུང་བྱས་ན་རང་སྲོག་སྐྱོབ། ཟེར་བ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ།
             
           སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ཝ་མོ་ཞིག་ཡོད།  ཁོའི་བསམ་པར་ཁོ་རང་ཧང་སང་ཡ་སྤྱང་པོ་ཡོད་དྲན་པ་རེད། ཞི་མི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁོའི་གྲོགས་པོ་ཡིན།  མཚམས་མཚམས་སུ་ཁོང་གཉིས་ནགས་ཚལ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཡུན་རིང་པོར་བཤད་ཀྱིན་ཡོད།
          
           ཉིན་ཞིག   ཝ་མོས་ཞི་མི་ལ།  “ ཁྱེད་རང་དེ་འདྲའི་སེམས་ཅན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།  དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་རང་ཉེན་ཁ་ཞིག་ལ་འཕྲད་ཚེ།  ཁྱེད་ཀྱི(ས)་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་’’ཞེས་དྲིས། ཞི་མིས།  “ང་སེམས་ཅན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།  ཡིན་ན་ཡང༌།  ང་ལ་ཐབས་ཇུས་ཤིག་ཡོད། དེར(དེ་)་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ན།  དེར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད།  ’’

           ཝ་མོས་ཞི་མི་ལ།  “ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ལྟོས་དང༌། ང་དེ་འདྲའི་སྤྱང་དྲུང་དོད་པའི་ཝ་མོ་ཞིག་ཡིན། ངས་ཐབས་ཇུས་ཧང་སང་ཡ་མང་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་’’ལབ་པ་རེད།

            དེ་ག་རང་དེའི་རྗེས་སུ་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་ཁྱིའི་སྐད་མང་པོ་ཞིག་གོ་བ་རེད། དེར་བརྟེན།  ཞི་མིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱག་གིན་ཝ་མོ་ལ།  “ཕར་རྒྱུགས།  ཕར་རྒྱུགས། ’’ ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཡིན་ཡང༌།  ཝ་མོས།  “ང་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་བློ་ཁོག་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་མིན། དེ་ག་རང་སྒུག་དང་མཐོང་གི་རེད། ངས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐབས་ཇུས་ལས་སླ་མོའི་ངང་ནས་སྟོན་ཆོག་”ཅེས་བཤད།
          
           ཁྱི་དེ་ཚོ་ཐག་ཉེ་རུ་སླེབས་སོང༌། ཞི་མི་འཛེག་ཐེངས་ཤིག་ལ་ཤིང་སྡོང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་མཆོངས་སོང༌། ཞི་མིས། “ ངས་ད་གན(གོང་)་བཤད་ཀྱིན་(ཟིན)པའི་ཐབས་ཇུས་འདི་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་ང་ལ་སྟོན་དང་བཅས་བཤད། ’’

         སྐད་ཆ་འདི་ཝ་མོའི(ས)་གོ་རྗེས། གཞི་ནས་ཝ་མོས་དེའི་སྐོར་ནས་(ལ)བསམ་བློ་གཏང་འགོ་རྩོམ།  ཡིན་ཡང་ཝ་མོས་ཐབས་ཇུས་མ་དྲན་པའི་སྔོན་ལ། ཏག་ཏག་ཁྱི་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་རུ་སླེབས་སོང༌། (སྐབས་དེར་)ཝ་མོ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་མཆོངས་སོང༌(''སོང་''མི་དགོས)། ཡིན་ཡང་ཁྱི་དེ་ཚོ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་འདུག(འདུར/བྲོས) ཁོ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་མཆོངས།  ཁྱི་དེ་ཚོ་ཡང་དེའི་ཕྱོགས་སུ་འདུག(འདུར/བྲོས།)  ཐ་མར་ཁྱི་དེ་ཚོས་ཝ་མོ་ཁེངས་དྲེགས་ཅན་དེ་བསད་སོང་ལ།   ཁོའི(ས)་ཐབས་ཇུས་དེ་ཡང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ཐུབ་མ་སོང༌།བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།