(ང་ཚོར་ངོ་མ་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་འདུག)

images/stories/45/666.jpg

སླར་ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མེད་པ་ཞུ།

ནམ་ཡང་དེ་འདྲ་མ་གནང་རོགས།

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།

ང་ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་བོ་མིན།

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ང་ལ་ངོ་མ་དགའ་ན།

སོ་སོར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རོགས།

ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་རུང་།

མི་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས།

དེ་ལ་དོན་དག་གཞན་མེད།

དེ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ནང་།

བརྩེ་བ་དགོས་པ་ཙམ་རེད།

མཚམས་འདིར།

ངས་ཁྱོད་ལ་བཤད་འདོད་པ་ཁོ་ན་ནི།

ཐོག་མར།

ཁྱོད་རང་སོ་སོར་བརྩེ་བ་བཅང་དགོས།

ང་ཚོས་ཕུལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་མི་དགོས།

འོན་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་མི་བཟང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས།

 

ཕོ་མོ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆག་པར།

ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་དགོས་པའི་དོན་མིན།

འོན་ཀྱང་བཟང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས།

ཡང་ནས་བསྐྱར་དུ།

ང་ཚོས་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་ཤོས་བསྐྱེད་ནས།

དེ་ལྟར་སྦྱོང་ཆོག་གི་རེད།

སོ་སོའི་དགའ་བའི་མི་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་བཞིན་པའི་མི་དེ་རེད།

བརྩེ་དུང་དེའི་ཆེད་དུ།

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ།

སོ་སོར་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག

 

བརྩེ་བའི་ཕྱིར།

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ།

ཕ་རོལ་པོའི་ལེགས་ཆ་མཐོང་དགོས།

དེ་ནི་ངོ་མ།

ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།

 

 (we really need a change)

 

don't angry with me,

never ever again, please,

I ' m not your enemy,

if you really love me,

change yourself,

be a nice man or woman.

it doesn't mean other things,

it means,

in your mind,

you just need love!

 

 

at this time,

I only want to say,

first,

you need love yourself,

we don't need to try to be a best one,

but must be a good man or woman.

good man or woman,

not mean you must be an amazing one,

but be a good people,

again and again,

we can try our best!

 

 

for the loved one,

that is you loving one,

just for love,

we must try to change our self,

for love,

we must see others nice side,

then we can fully become a one

really,

we fully can do it!

 

 

真的需要改

不要生我的气,

請永遠不要

再生氣,

我不是你的人,

如果你真的我,

你自己。

做一个好男人或女人。

這沒有其他意圖,

這意味著,

在你的海裡,

只需要

我只想

首先,

你需要自己,

不需要尝试最出色的人,

但必是一个好人。

好男人或女人,

并不意味着你一定得是一个了不起的人,

但做一个好人,

需要我們一次又一次的嘗試,

可以尽力而

于你所的人来

那是你的人,

只是

努力改自己,

情,

需要我看到他或她好的一面,

真的,

完全可以做到!

 

 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རང་ཤག་ཏུ་བྲིས། 

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།