མདོ་ཁམས་སུ་འཇང་དགུན་ཆོས་ཚོགས་པ།

DFGཉེར་འཆར་ཁམས་བྲག་འགོ་དགོན་དུ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་ལོ་ཡི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཚོགས་འདུག འཇང་དགུན་ཆོས་དེར་མདོ་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་དགོན་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ཙམ་གྱི་ཁྱོན་དགེ་འདུན་པ་ཉིས་སྟོང་ཙམ་ཞིག་འདུག་ཟེར།

 

HDG

 

 

 

 

VFNCV


 

 

 

JFGHJ

 

 

 

 

 

HGFH

 

 

 

 

GFHF

 

 

 

 

 

GFBH

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།