ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་རེད།

མཁས་པའི་དབང་པོ་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་སྐྱོངས་གནང་བས་རིང་དངོས་ཉིད་བོད་དོན་གསལ་བའི་ལས་འགུལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བདེན་པའི་མཐའ་དེ་སེལ་ངེས་པ་ཞིག་རེད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།