བསམ་ཆར།

ཁྱེད་དྲ་ཚིག་ནང་གི་ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་བར་དཀའ་ལས་ཆེ་གི ཞལ་འདེབས་གནང་ས་ཅེས་པ་དེས་ངོ་གཡོལ་འདུག་པས།  དེ་མེད་པ་ཞིག་མ་བྱས་ན་གསར་འགྱུར་ཡོངས་རྫོགས་མཆོང་མི་ཐུབ་བོ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཇི་ཁོ་སི་རུའུ་སལ་ལ་བཅར་འདྲི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།