གནད་དོན་ཆུང་ངུ་ཞིག

བདག་པོ་ལགས། ཡི་གེ་ཚང་མ་མཐོང་མི་ཐུབ་གི་ལགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཀརྨ་པ་མཆོག་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།