རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་ལྷ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན།

སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ལས་གཞན་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པས་གང་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱུད་སྡེ་བཞི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།