ཡག་པོ་གསུངས་འདུག

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་དངོས་གནས་ཡང་དག་ཅིག་རེད་འདུག འོས་མི་ཟེར་དེ་འདྲ་ཞིག་དགོས་པ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "འོས་གཞིར་ཡོད་མཁན་ལས་ལྷག་པ་ངས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།