ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ཀའི་དག་ཆར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་ནག་གཞུང་སྦོ་ལུག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་རེད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།