ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང་ཆོལ་གསུལ་གཅིག་སྒྲིལ།

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་དང་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་བྱུང་ན་དངོས་གནས་དཔེ་ཡག་པོ་རེད་་་་་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། ་་་་་་་་་་་དེ་དག་གི་འགན་གཙོ་བོ་རིས་མེད་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་ཆོལ་གསུམ་ཁྱོན་ལ་གནས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྣམ་པ་བཅས་ལ་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁོང་རྣམ་པས་འགན་ཆེ་ཙམ་དང་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁའི་དཀའ་རྙོག་དག་ཀྱང་འདས་པའི་མི་ཆེན་བླ་ཆེན་ཚོས་བཟོས་པ་ལས་དམངས་ཀྱི་བཟོས་པ་ག་ལ་ཡིན། མ་འོང་པ་ཡང་སྐྱར་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་ཡོང་དང་མ་ཡོང་གི་འགན་དེ་ད་ལྟའི་མི་ཆེན་བླ་ཆེན་ཚོས་ལག་ཏུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། །
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=7017; CommentID=7024)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།