དཔར་འདི་ལ་བལྟས་ན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་སྟེར་ངེས།

རྒྱ་གར་དམག་དཔོན་གྱི་དཔར་ཡག་པོ་ཞིག་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུས་འདུག་ན་ཁྱེད་རང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་གྲངས་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་བྲིས་པའི་རིས་མེད་ཟེར་བའི་ཚིག་ཐུང་ངུ་ཞིག་བྲིས་པར་ང་དེ་བས་ཀྱང་ཁྱེད་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ། ནམ་ཞིག་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་དུས་སུ་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་དང་ཆོས་ལུགས་རྣམས་དམ་ཚིག་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་དང་དེ་བཞིན་ཡོང་བའི་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱབ་དགོས། ༸སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཆགས་ཐུབ་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་བཞིན་ཡོད་ལ་ད་ཆ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། གཞིས་བཞུགས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་ང་ཧ་ལས་སོང་། བོད་རྒྱལ་ལོ།།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=7017; CommentID=7021)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།