དཔྱད་བརྗོད།

དེ་རིང་ཡང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་པ་དི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུག་གིས་གནས་ལུགས་མེད་པར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་བདོན་པ་འདི་ནི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་རང་སྣང་དྲན་ཚོད་ཞིག་བྲིས་འདུག་པས་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་འབྲི་དགོས་པ་མེད་ན་ཡང་གང་ལྟར་ལན་འདེབས་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།  དེ་ནི་དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་གླེང་རིན་མ་འཆས་བསམ་བྱུང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་དུས་བབ་ནས་འདྲེན་བཀོད་བྱས་པ་ཡིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།