དངུལ་དེ་འཕྲོག་རླག་མ་འགྲོ་བར་ཤོག

སྦྱིན་བདག་ནས་དངུལ་གནང་བ་ཧ་ཅང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ། དངུལ་དེ་གཏམ་དཔེར། ནམ་མཁའ་ནས་བབས་དུས་བྱ་རོ་ཙམ། བར་སྣང་ལ་སླེབས་དུས་བྱིའུ་རོ་ཙམ། ས་ཐོག་ལ་འབྱོར་དུས་འབུ་རོ་ཙམ་དུ་མ་གྱུར་བར་ཉམས་ཆུང་བོད་རིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་སྐྱོ་བོ་རྣམས་ལ་མིག་སྨན་མིག་ཐོག་གི་དཔེ་ལྟར་ཡོངས་བའི་སྨོན་ལམ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༢རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།