རེ་བསྐུལ།

ནམ་མཁའ་ནི་ནམ་མཁའ་རང་རེད་ཁྱོད་ཀྱི་བཤད་སྟངས་ལ་ལྟས་ན་ཁྱོད་རང་ཡང་ཞབས་ཕྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་གསལ་པོ་འདུག སྤྱིར་སྐྱོན་མེད་པའི་མི་ཞིག་སུ་ཡོད་གཞན་གྱི་ལྟས་ན་ཁྱོད་རང་ཁོ་ཚོ་ལས་ཀྱང་སྐྱོན་ཆེ་བ་ཡོད་ཐག་ཆོད་རེད་དོ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མཐུན་འབྲེལ་ནང་ལ་མེད་པའི་མཚུར་ཕུ་བླ་བྲང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།