གསར་འགྱུར་དེ་འདྲ་གལ་ཆེ།

ཡག་པོ་འདུག ༧གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་དགུང་གྲངས་དོན་དྲུག་འཁོར་བའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མ་ཎི་ཀ་རན་ཁུལ་དུ་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།