ལྟོགས་པ

Hungry ནི་Hungry རང་རེད་འདུག་. དངོས གནས མིང དོན མཚུངས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་་་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཧང་གྷ་རི་ཁུལ་དུ་བོད་མིའི་ལས་འགུལ་བཀག་འགོག་བྱས་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།