རི་བོང་ར།

འདིར་རི་བོང་ར་ཡོད་པའི་པར་རིགས་གསར་པ་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག ཡིན་ནའི་པར་ངོ་མ་བཞག་མི་འདུག་པས། པར་ངོ་མ་བཞག་རོགས་གནང་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རི་བོང་ལ་ར་ཡོད་པའི་པར་རིས་གསར་པ་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།