གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ།

རང་རིགས་ལ་ཞེན་པ་དཀར་བའི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་དག་ལ་སྙིང་དབུས་ནས་ཡིད་རངས་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གྲངས་མེད་ཞུ་བ་སྦྲགས་ཁྱེད་ཅག་གི་རེ་སྨོན་ཡིད་བཞིན་གྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བཙུན་མ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།