སེམས་བསམ་པའི་འབོད་བརྡ།

ཁྱེད་ཀྱི་བྲིས་པའི་བརྩམས་ཆོས་འདི་ཆ་འཇོག་བྱེད་འོས་པ་གཅིག་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དཔེ་ཀློག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་གླེང་བ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།