ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་དཀར་པོ་ཤར་བ་ག་ལ་སྲིད།

གཙང་མེ་ལྕེ་ལགས། གངས་རིའི་རྩེ་མོར་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་དཀར་པོ་ཤར་བ་ག་ལ་སྲིད།?
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཤམ་བྷ་ལ་སླར་མི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།