དྲ་རྒྱ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག

དྲ་རྒྱ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་བཟོང་འདུག དྲ་རྒྱའི་ཚོས་གཞི་དང་སྒྲིག་སྟངས་གང་གི་ཆ་ནས་སྣང་བ་འགྲོ་སོང་་་་་་་་་་་་་་་་་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་སྒོ་ཕྱེ་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།