ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་གྱི་ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་དེ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ས།

ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་གྱི་ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་དེ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ས། རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་དང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་ནང་ཇི་ལྟར་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་ http://www.sonamdawa.com/2014/09/ngamring-tendar-tibetan-dictionary.html དེའི་ཐོག་གསལ་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཤིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།