རེ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག

གཞན་ལ་འཕན་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བསྟོང་འོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རྣམས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལགས།། This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་མཛད་པའི་སྒྲོལ་མ་༢༡གི་འགྲེལ་པ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།