ཨ་ཁ་ཁ་བཀའ་བརྒྱུད་འཚོ།

ཀརྨ་ཞྭ་དམར་པ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དར་སྤེལ་གནང་བ་དང་ཀཾ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོའི་འགན་ཁུར་གནང་བཞིན་པ། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱིས་སྲིད་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་མ་གནང་བ་ཆོས་ལུགས་གཙང་མ་གནང་བ་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་རླབས་ཆེན་དང་དཔའ་བོ་ངོ་མ་རེད། ད་ལན་སྐུ་གཤེགས་པ་ཡིད་སྐྱོ་ངོ་མ་རེད། བོད་མི་དང་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ཅན་ཚོར་ཁ་འཐོམ་ནས་སྡོད་ཐབས་བྲལ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཀརྨ་ཞྭ་དམར་པ་སྐུ་གཤེགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།