བོད་ཀྱི་རིགས་གཞུང

བོད་ཡོངས་ལ་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པ་དེས་བོད་ནུ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆིག་བསྒྲིལ་རེད། མ་འོངས་པར་སྐད་གསར་བཅད་དང་ བོད་ཡོངས་ཅིག་གྱུར་གྱི་གསར་བྱུང་དངོས་པ་ོ་ཡོངས་ལ་མིང་བཏག་ན་དེས་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ོཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་བོད་དབྱིན་ཡིག་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་མིང་མཛོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།