འདུལ་བ་ལྔ་་ཕྲུགས་

ཡན་ལག་གཞན་དབང་ཅན་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༄༅། །འདུལ་བའི་ལྔ་ཕྲུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་བཞུགས་སོ། །"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།