བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ས་མིང

ནང་ཆོས་རིག་གཞུང་ཤམྦྷ་ལའི་མངའ་བདག། གདུང་རྒྱུད་ལྷ་སྲས་ཧཙང་མའི་བུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ས་མིང།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།