ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྡོ་རིང༌།

ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་ངམ་དབོན་ཞང་རྡོ་རིང༌།

མཐའ་མའི་བསྐྱར་བཅོས། (༣༠༡༩༩༩༠༥༣༠) འབྲི་མཁན། ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ། ༠༧༢༠༠༩༢༡༥༢

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོཉ་དྲ་བས་༢༠༠༨ཟླ་༠༡ཚེས་༠༧ཉིན་སྤེལ། དབོན་ཞང་རྡོ་རིང་ནི། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒོའི་མདུན་༼དེ་སྔོན་ལྷ་སའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང༌། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཙུགས་གནང་མཛད་པའི་གྲགས་ཅན་ཤིང་རྐང་ལྔ་ཞེས་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལས་དབུས་སུ་ཇོ་བོ་དབུ་སྐྲར་རྒྱ་ལྕང་རྐང་གཅིག་ཡོད་པའི་ཉེ་འཁྲིས། རྒྱ་ལྕང་དེ་རིག་གསར་སྐབས་གཅོད་བྲེག་གིས་སྡོང་སྐམ་སོང་བའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་སོང་བའི་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ཡོད།༽

 

ཞོལ་ཁང་གསེར་རྡོ་རིང༌།

མཐའ་མའི་བསྐྱར་བཅོས། (༣༠༡༩༩༩༠༥༣༠) འབྲི་མཁན། ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ། ༠༧༢༠༠༩༢༡༤༡

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོཉ་དྲ་བས་༢༠༠༨ཟླ་༠༡ཚེས་༠༧ཉིན་སྤེལ། ཀ༽ ཁང་གསེར་རྡོ་རིང་གཉིས་ནི། གོར་བོད་སྡེ་གཟར་སྐབས་མན་ཇུ་གོང་མས་བོད་ལ་དམག་རོགས་བཏང་བའི་སྐོར་དང༌། སོག་པོ་ཇུན་གར་བ་གོང་མའི་དམག་དཔུང་གིས་མཐར་བསྐྲད་པའི་སྐོར་འཁོད་པའི་རྡོ་རིང་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང༌། ལྷ་ལྡན་ཞོལ་གྱི་ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ལོགས་རྒྱལ་སྒོའི་མདུན་ངོས་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་ཁང་སེར་རྫ་གཡམ་གཡུ་རྩིའི་ཐོག་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་ནང་བཟོ་དབྱིབས་རྒྱ་ལུགས་དང་མཚུངས་པའི་རྡོ་རིང་རེ་ཡོད་པའི་ཤར་གྱི་རྡོ་རིང་དེར་རྒྱལ་པོས་བྲིས་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆེན་འཁོད་པའི་རུས་སྦལ་གྱི་སྟེགས་བུ་ཅན་དེ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཁང་ཤི་ཁྲི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ ༼སྤྱི་ལོ་ ༡༧༢༠༽ ལོར་བཙུགས་ཤིང༌། དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་སྤྱི་ཁྲེ་ ༣་༧༤ ཡོད་པ་དེའི་མདུན་ངོས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ དང༌། བོད་ཡིག་ཡིག་ཕྲེང་ ༤༦ རྒྱབ་ཏུ་སོག་ཡིག་ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ དང༌། མན་ཇུའི་ཡི་གེ་ཡིག་ཕྲེང་ ༡༥ ཡོད་པའི་ནང་དོན་ནི་སོག་པོ་ཇུན་གར་བ་གོང་མའི་དཔུང་གིས་མཐར་བསྐྲད་པའི་སྐོར་བཀོད་ཡོད།

   

ཤོག་ངོས། 2 ནས། 2